وقتی آدم حسابمان نمی کنند(طنز)

وقتی آدم حسابمان نمی کنند مثلا قرار بود در ستون آزاد مطالب با چاشنی طنز همراه باشند اما اوضاع و احوالمان به گونه ای است که طنزمان نمی آید دیگر! این هم نوشته ای که یک دوست فرهنگی برای این ستون فرستاده...