«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی»

«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی» حجت حسن ناظر        «لذت دِگر اندیشی» «دوری که در او آمدن و رفتن ماست                                          او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این...