جایگاه نیشابوردرتاریخ ایران

جایگاه نیشابوردرتاریخ ایران قبل از اسلام نیشابور به عنوان یک شهرباستانی دردوران قبل از اسلامِ ایران به جهاتی چند دارای اهمیت ویژه بوده است: الف: دیرینگی وقدمت سابقه وقدمت نیشابوربه دوره ی پیش از ساسا...