نگاهی کوتاه به سه مجموعه شعر از یغمای نیشابوری...

هر آن که شعر ز یغما گرفت، نوشش باد! نگاهی کوتاه به سه مجموعه شعر از یغمای نیشابوری به تازگی، مجموعه ای از شعرهای حیدر یغمای نیشابورری با عنوان «کلیات دیوان حیدر یغما، شاعر خشتمال نیشابوری» به کوشش و ...