مهارت مقابله با استرس

  بخش سوم و پایانی دوستان خوبم سلام.پس از آشنایی با استرس، انواع آن و اثرات جسمی و روانی استرس در بخش اول و دوم این نوشتار، اکنون به معرفی عواملی می پردازم که می توانند استرس تولید نمایند. ۱- عو...

مهارت مقابله با استرس

  بخش دوم دوستان سلام. در بخش نخست این نوشتار تعریف ((استرس)) را ارایه نموده و تقسیم بندی آن از نظر شدت را به سه قسمت شدید، معمولی و خرد شرح دادم. انواع استرس از نظر کیفیت عبارتند از: ۱- استرس ه...