طنز خیام نامه

امروز روز انتقام است! من اصلا کاری به سیاست ندارم یکی از دوستان، چند روز پیش می گفت: «من اصلا کاری به کار سیاست ندارم نشریه ی «خیام نامه» هم که بیشتر مطالبش سیاسی است. چرا این قدر به سیاست می پردازید...