افزایش آگاهی های مردم در باره ی پول های کثیف چاره ساز است؟!...

«نه» به پول هایِ سیاه در انتخابات آتی مجلس موضوع پول های سیاه یا کثیف و تاثیرشان بر انتخابات ۹۴ در چند ماه اخیر بحث داغ رسانه های کشور بوده است. هر از چند گاهی یکی از مسئولین دولتی نکاتی را دراین بار...