پرستش حاکمان

پرستش حاکمان مردمان به لحاظ سنتی حاکم پرستند،چون درنگاه سنتی حاکمان را نمایندگان خدا برزمین میدانند حتی اگر آن مقام عالی، یک حاکم ستمگر، ظالم ،،فاسد وپایمال کننده ی حقوق شهروندی مردمان بوده باشد.نگاه...