ماشین دودی،مرکب شیطان است که با سوارخود به جهنم می رود...

داستان اولین خط آهن ایران ماشین دودی،مرکب شیطان است که با سوارخود به جهنم می رود ماشین دودی نامی بود که درتهران قدیم به اولین خط راه آهن ایران که میان تهران وشهرری کشیده شده بود داده بودند.علت این نا...