از آن روزی هراسید که بر تزویر ردای تقوا بپوشانند...

از آن روزی هراسید که بر تزویر ردای تقوا بپوشانند درشماره های قبل درمورد چرایی رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی؛ بیشتر دلایل مذهبی و اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم. بویژه دلایل اقتصادی و سلط...