ممانعت از اجرای حکم مقام قضایی توسط یک فرمانده ی ارشد نظامی...

ممانعت از اجرای حکم مقام قضایی توسط یک فرمانده ی ارشد نظامی حکم توقیف یک دستگاه خودرو سواری شخصی که توسط مقام قضایی صادر شده بود در مرحله ی اجرا با دخالت یک مقام نظامی متوقف شد. کسانی که در ساعت ۴۵/۱...