بابت درمانگاه های غیر استاندارد شرمنده مردم ایم...

رئیس دانشکده علوم پزشکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای سلامت نیشابور: بابت درمانگاه های غیر استاندارد شرمنده مردم ایم معلولیت مادرزادی ۷ هزار نفر در نیشابور؛ مرکز سلامت مادر و جنین ضرورت ...