وزیر اطلاعات دولت سابق در نیشابور

وزیر اطلاعات دولت سابق در نیشابور: از دلواپسی مان ناراحت نیستیم مردم نباید به مذاکرات امیدوار باشند حیدرمصلحی وزیر اطلاعات دولت پیشین در یادواره ۳۳شهید روستای سلیمانی سپهر ضمن عادی خواندن روند مذاکرا...