مشکل و مانع اصلی تولید بانک ها هستند که نمی گذارند تولید به سرمقصد برس...

در نشست بررسی مشکلات و بانک ها عنوان شد: مشکل و مانع اصلی تولید بانک ها هستند که نمی گذارند تولید به سرمقصد برسد آقای مروی چرا نتیجه جلسه ۶ ماه قبل را اعلام نمی کنید؟ شنبه هفته گذشته تعداد اندکی از م...