مشکلات اتاق خواب مردم که حل شد !حالا نوبت وزیر علوم است!...

مشکلات اتاق خواب مردم که حل شد !حالا نوبت وزیر علوم است! ۱-خبرنگاران روزتان مبارک ،مواظب گفته هایتان هم باشید در خرداد ۸۴ در عنفوان جوانی خیام نامه و در آغاز میانسالی خود،   برای رسیدگی به اولین پرون...