مقررات بیمه بیکاری و شرایط اخذ آن

بیکار از لحاظ قانون، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون، بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه ذی ربط، به تشخیص وزارتخانه مربوط و تأیید...