اعلام آمادگی یک شهروند نیکوکار برای ساخت مرکز درمانی...

در پی درج اظهارات رییس داشکده علوم پزشکی در خیام نامه : اعلام آمادگی یک شهروند نیکوکار برای ساخت مرکز درمانی در پی انتشار گزارش کمبودهای زیرساختی بخش سلامت در شماره ۲۴۳ «خیام نامه» یکی از همشهریان نی...