پرده برداری از گزینه مشترک مروی و سبحانی نیا برای فرمانداری نیشابور...

در نامه ای که «خیام نامه» از مفاد آن مطلع شده است، صورت گرفت: پرده برداری از گزینه مشترک مروی و سبحانی نیا برای فرمانداری نیشابور علی مروی و حسین سبحانی نیا، دو نماینده کنونی شهرمان ، که از هردو با پ...