مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب...

مرتضی فخری، نویسنده ی نیشابوری و ۹ کتاب در یک کتاب   «لیلای پاییز»، «زمانی برای آشفتن»، «دشت سوخته»، «بغض سرخ»، «شمارش معکوس»، «حوریه»، «مهبوط»، «گیلو»، «گورکن» و «لیلیا» این ها اسامی ۱۰ رمانی ه...