انتشار خیام نامه شماره ۲۳۷

      مدیر مسئول خیام نامه بازداشت شد زمان و ظرفیت «آزمون استخدامی » آموزش و پرورش در نیشابور با یک برگه کپی می خواهند ۸۰۰ میلیون اموال اداره را انتقال دهند! گرایش بالای دانش آموزان کن...