مراسم تنفیذ حکم مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی برگزار شد...

مراسم تنفیذ حکم مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی برگزار شد با حضور نماینده استاندار، مراسم تنفیذ حکم مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی نیشابور برگزار شد و اسماعیل قندهاری که پیش از این مدتی به صورت سرپرستی این سا...