مدیریت شهری نیشابور قابل ارائه به سایر شهرداری های کشور است...

مدیر کل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور؛ مدیریت شهری نیشابور قابل ارائه به سایر شهرداری های کشور است شهرداری نیشابور در واپسین روزهای آذر ۹۳ میزبان دکتر جعفر پ...