هنوز رای دادگاه مشخص نشده تا تغییرات در بخش ها انجام شود...

معاون مدیرکل رییس اداره آموزش و پرورش نیشابور: تخلفات در حال پیگیری است و هنوز رای دادگاه مشخص نشده تا تغییرات در بخش ها انجام شود قوامی نژاد در مورد به کارگیری مدیر برکنارشده یکی از مناطق: من از این...