راه حل ملی برای بحران آب نیشابور

در همایش ملی آب در نیشابور با حضور مقامات وزارت خانه های نیرو و کشاورزی ارایه شد: نیشابور شهر پایلوت در «مدیریت آب» کشور اعلام شد *مدیریت آب نیازمند حکم حکومتی است               * باروری ابرها، توهم ...