در خبرها نیامده بود که

در خبرها نیامده بود که: گویا تاکید جدی وزارت کشور مبنی بر رصد نمودن تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی و برخورد با آن در موعد مقرر؛ سبب فروکش نمودن فعالیت های آشکار برخی کاندیداهای پیدا و پنهان در نیشابور...