خیام نامه اگر یگ اصولگرا در یک کوره روستا هم حرفی بزند، آنرا تیتر می ک...

خیام نامه اگر یگ اصولگرا در یک کوره روستا هم حرفی بزند، آنرا تیتر می کند ولی…. مدعی بی طرفی و آزاد اندیشی هم هستید در نشریه شماره ۲۰۸ صفحه ۵ ستون طنز خود از اصولگرا یان سئوال کردید وزیر علوم خو...