مخابرات نیشابور حقوق کارگرانش را نداد

برای چهارمین ماه پیاپی؛ مخابرات نیشابور حقوق کارگرانش را نداد   حدود یک ماه پیش در شماره ۲۴۱ نشریه خیام نامه در ستون «در خبرها نیامده بود « مطلبی درج شده بود با این مضمون که بیش از ۱۰۰ نفر از کارگزار...