جوابیه رامین به مطلب مصاحبه و نقد آن

جوابیه رامین به مطلب مصاحبه و نقد آن مدیرمسؤل محترم نشریه خیام نامه نیشابور سلام و رحمت خدا بر شما، همکاران عزیز نشریه و خوانندگان شایسته نشریه شما دوستان فرهیخته نیشابوری نشریه مورخ ۱۳ دی ماه شما را...