طرحواره ها

طرحواره ها طرحواره به طور کلی به عنوان ساختار، قالب یا چهارچوب تعریف می شود. پیاژه طرحواره را به عنوان نقشه انتزاعی شناختی در نظر می گیرد که راهنمای تفسیر اطلاعات و حل مساله است. می توان طرحواره را ب...