دبیر شورای شعر نیشابور تغییر کرد

دبیر شورای شعر نیشابور تغییر کرد میرعلمدار- پس از رأی گیری مسئوولین انجمن های ادبی شهرستان نیشابور، محمد ابراهیم لگزیان، شاعر نیشابوری به عنوان دبیر شورای شعر انتخاب شد. رمضان علی بیات مسؤول فرهنگی ا...