نقد و نقبی بر پاسخ هایِ مردِ مرموزِ صحنه ی سیاستِ ایران! به خیام نامه:...

  آقای رامین با دروغ و بهتان کشور اداره نمی شود!؟ در بیست و هفتمین روز از اردی بهشت گان ایرانی، ساعت ۱۵ و خارج از وقت اداری در حالی که با مشقت فراوان ویژه نامه ی روز ملی خیام را آماده می کردیم ن...