دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی دفتر دادگاه پس از دریافت دادخواست تنظیمی از سوی خواهان، باید فوراً آن را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن آن، برای تعیین وقت دستور لازم را به ...

نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها...

نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها؛ قانونی را وضع نموده تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. تشخیص م...

توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو

توصیه های حقوقی برای خرید و فروش خودرو با توجه به نزدیک شدن به عید و رونق بازار خرید و فروش خودرو، اشخاص هنگام خرید و فروش خودرو در نمایشگاه ها، اسنادی را به عنوان قولنامه یا بیع نامه و … امضا ...

توقیف اموال بعد از صدور حکم قطعی

توقیف اموال بعد از صدور حکم قطعی بعد از قطعیت یافتن حکم دادگاه، محکوم علیه (فردی که حکم علیه او صادر گردیده) اگر در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا ننماید یا با محکوم له (کسی که حک...

اعسار

اعسار قسمت دوم دعوی اعسار به دوطریق قابل رسیدگی است : ۱-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی ۲-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه در هر دوصورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد،معرفی حداقل ...

اعسار

اعسار قسمت اول مُعسَر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود، یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: الف: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ب: ...

رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه

رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه (بخش دوم) در مواردی که مرد متقاضی طلاق باشد و یا زن و شوهر تقاضای طلاق توافقی نمایند، دادگاه به زوجین اعلام می نماید که داوری از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خوی...

انواع طلاق

انواع طلاق قسمت اول طلاق یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است که متاسفانه در جامعه ی ما میزان آن رو به افزایش است. در این قسمت سعی نداریم که به عوامل طلاق بپردازیم بلکه هدف ما از طرح موض...

صلح در لغت

صلح در لغت به معنی سازش، توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود. صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری ک...

نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی

نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی قسمت دوم اوراق اظهارنامه در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع قضایی در اختیار مراجعین گذاشته می شود. در صورتی که بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست مطالب خو...

اظهار نامه و اثرات حقوقی آن

اظهار نامه و اثرات حقوقی آن قسمت اول از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسائل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می نمایند، اظهارنامه می باشد (البته این نوع اظهارنامه با اظهارنامه مالیاتی متفاوت است) فرد...

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

حق حضانت مادر نسبت به فرزند در قسمت های گذشته درباره حضانت مطالب به عرض خوانندگان محترم رسید، ردر این بخش می خواهیم در خصوص چگونگی حضانت مادر مطالبی را به عرض خوانندگان محترم برسانیم. سرپرستی و نگهدا...

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

حق حضانت مادر نسبت به فرزند در قسمت های گذشته درباره حضانت مطالب به عرض خوانندگان محترم رسید، ردر این بخش می خواهیم در خصوص چگونگی حضانت مادر مطالبی را به عرض خوانندگان محترم برسانیم. سرپرستی و نگهدا...