آشتی تماشاگران با تئاتر شهرمان هستیم

منتظر آشتی تماشاگران با تئاتر شهرمان هستیم! در شماره ۲۰۱خیام نامه خواندید که سکوت تئاتر نشابور شکست و تئاتر نیشابور بعد از مدتها، با نمایش» کسی این جا نیست؟» به عنوان تنها نمایش راه یافته از نیشابور ...