معاون پارلمانی دولت تشریح کرد: ۷۵۴۹ تذکر به وزرای دولت در ۱۸۰ روز!...

معاون پارلمانی دولت تشریح کرد: ۷۵۴۹ تذکر به وزرای دولت در ۱۸۰ روز! مجید انصاری می گوید: از ابتدای دولت یازدهم تا ۱۱ اسفند سال ۹۲ تعداد تذکر به وزرا هفت هزارو۵۴۹ بوده و رییس جمهوری نیز ۳۱۹بار مورد تذک...