باران عشق در بیابان طلب

باران عشق در بیابان طلب دیباچه ای بر کتاب :چه خواهم کرد در باران؟ مجموعه شعر علی امیری دلویی (باران گنابادی) آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است «استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م.سرشک)...