ازآن سیلی ولایت پرصدا شد

ازآن سیلی ولایت پرصدا شد از آن روز که مجلس شورای ملی در بهارستان دایر شد و نمایندگان ملت بر روی صندلی های مجلس نشستند که کار ملک را به سامان رسانند تا امروز که نمایندگان، نماینده ای را از پشت تریبون ...