روزبه و امید روزهای بهتر برای موسیقی

روزبه و امید روزهای بهتر برای موسیقی اگر دردم یکی بودی، چه بودی دوره ِی طاهریان یکی از درخشان ترین ادوار تاریخ موسیقی در نیشابور می باشد .چنگ نوازی به نام ویدا نیشابوری(دوره طاهری) – پیر تنبورن...