ماهنامه سروش جوانان نیشابور ۵۱ سال پیش...

ماهنامه سروش جوانان نیشابور ۵۱ سال پیش ۵۱ سال پیش در شهرمان نیشابور ،ماهنامه ای با عنوان» سروش جوانان» وبه همت جوانان شیر وخورشید سرخ نیشابور وبه مدیریت حسن وثوقیان منتشر وتوزیع می شد .این ماهنامه مح...