زینب، پیامبر انقلاب کربلا

آری در نتوانستن نیز بایستن هست. «انسان زنده» مسوول است نه فقط «انسان توانا» زینب، پیامبر انقلاب کربلا اربعین واژه‌ای است عربی که در متون دینی زیاد به آن توجه شده ودر این کلمه قداست وخصوصیتی وجود دارد...