داستان نامگذاری دوِ «ماراتن»

داستان نامگذاری دوِ «ماراتن» یک آتنی ۲۴۰ کیلومتر دوید تا اسپارتی ها را از لشکر کشی ایرانیان آگاه سازد یک میهندوست آتنی به نام فیلیپیدس Pheidippides = Philippidess پس از اطلاع از تصرف جزیره «اوبوآEubo...