ستون آزاد میم.فریمن

ماجرای بنیاد فَشَف، آدامس الکس، موی بلند و مغز کوتاه! بی مقدمه می رویم و سری می زنیم به فرهنگ شهر فیروزه ای که توسط برادر ع.میم. راه اندازی شده و لابد همان طور که از اسمش پیداست قرار است در راستای فر...