لطفا پتک فنای آموزش و پرورش را بر ربنای فرسوده و نحیف و بلاصاحب آن نکو...

جناب آقای فانی وزیر محترم آموزش و پرورش:    لطفا پتک فنای آموزش و پرورش را بر ربنای فرسوده و نحیف و بلاصاحب آن نکوبید! در جهان غرب از دوره ی رنسانس، و در بلوک شرق از بعد از جنگ جهانی اول دانشمندان و ...