لطفا به شعورمردم توهین نکنید!

آقای رامین! لطفا به شعورمردم توهین نکنید! توضیح خیام نامه: ضمن سپاس فراوان ازپاسخ گویی آقای محمدعلی رامین به چند نکته در خصوص توضیحات ایشان اشاره می نماییم: یکم: اگرچه آقای محمدعلی رامین بر خلاف روال...