مستثنیات دِین

مستثنیات دِین زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می شود، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ی دادگاه، وجهی را که به پرداخت آن محکوم گردیده، پر...