«آلپ ایران» در تسخیر نیشابوری ها

  سید باقر میر علمدار- برای اولین بار خط الرأس اشترانکوه، دومین خط الرأس فنی کشور معروف به « آلپ ایران»، در استان لرستان به تسخیر کوهنوردان نیشابوری درآمد.   سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ن...