مردمی که روی آب زندگی می کنند

مردمی که روی آب زندگی می کنند! رئیس شورا: قضیه مثل شمشیر دو لبه است آزاده مهدیار/ خیابان شریعتی، شریعتی ۱۲، با قرار قبلی با یکی از ساکنین، وارد محله می شوم. دیوارها تا ارتفاع دو متر نم گرفته است و تر...