قرارداد احداث، نوسازی و بهره برداری شهر بازی نیشابور فسخ شد...

پس از پیگیری های فراوان شهرداری با مصوبه شورای اسلامی شهر؛ قرارداد احداث، نوسازی و بهره برداری شهر بازی نیشابور فسخ شد پس از پیگیری های فراوان شهرداری با مصوبه شورای اسلامی شهر، قرارداد احداث، نوسازی...