نگاهی به انتخابات اسفندماه

نگاهی به انتخابات اسفندماه علاج واقعه قبل از وقوع به جرات می توان گفت، انتخاب نمایندگان نظام سیاسی توسط مردم و انتقال قدرت به آنها، مهمترین فعالیت سیاسی هر-یک از اعضای جامعه است. نظام انتخاباتی در جو...