دنیای کتاب در هفته ی آخر سال

دنیای کتاب در هفته ی آخر سال از قاچاقچی های افغان تا لولیتاخوانی در تهران! درود! در آخرین شماره خیام نامه در سال ۱۳۹۳ کلی خبر تر و تازه از دنیای کتاب داریم از جمله انتشار دو کتاب توسط نشر شادیاخ نیشا...