فرصت «طالبان» نو کیسه

  حکایت بار کجی که به منزل نخواهد رسید!! بزرگان ما معتقد بودند «بار کج به منزل نمی رسد» ولی ما، از این قانون ثابت جامعه ی بشری غافل شده ایم. به مقصد نرسیده، بار انداخته ایم. باور به روز داوری از...